Opšti
uslovi korišćenja

1.Klikom na POTVRDI potpuno prihvatate ove Opšte uslove korišćenja Moment poslovnog programa (u daljem tekstu: Program) kako oni glase dalje. Ukoliko ne prihvatate opšte uslove korišćenja, molimo Vas da zatvorite formu za poručivanje.

1.1. Prihvatanjem Opštih uslova korišćenja i Ugovora o licenciranju  Moment poslovnog programa postajete korisnik. Vaš identitet je definisan u narudžbenici, koju ste nam dostavili, a na osnovu koje Vam je omogućeno preuzimanje Programa. Korisnik odgovara za tačnost podataka navedenih u narudžbenici.
1.2. Preuzimanje Programa je besplatno, kao i korišćenje programa 30 dana od trenutka odobravanja licence.
1.3. Sve okolnosti naručivanja, korišćenja, održavanja, kao i sve druge okolnosti koje se tiču programa podležu odredbama Opštih uslova korišćenja. Dopunski se mogu koristiti i drugi akti (ugovor o licenciranju, narudžbenica i slično).
1.4. Opšte uslove korišćenja Programa, kao i svaku njegovu izmenu izdaje generalni distributer Programa, uz obaveznu pisanu i zakonito potpisanu saglasnost autora. Svaka odredba Opštih uslova korišćenja, na koju svoju saglasnost nije dao autor, ništavna je, uz punu odgovornost izdavaoca takvih opštih uslova ili njegove izmene (dopune).
1.5. Svaki ugovor o licenciranju Programa, koji isključuje odredbe Opštih uslova korišćenja ili im je suprotan, ništavan je, bez pisane i zakonito potpisane saglasnosti generalnog distributera i autora, uz punu odgovornost distributera, koji je sačinio ništavan ugovor i povredio instalacionu datoteku. Ukoliko je generalni distributer ugovarač, odnosno direktni prenosilac korisničke licence, potrebna mu je samo saglasnost autora.
1.6. Generalni distributer i distributeri mogu imati svoje Opšte uslove korišćenja, odnosno drugi akt koji na uopšten način reguliše odnose korisnika i generalnog distributera i/ili distributera (uslovi servisiranja, uslovi korišćenja, pravilnici i slično), ali samo ukoliko su u saglasnosti sa ovim Opštim uslovima korišćenja Programa. Ovi akti mogu samo dopunski i isključivo regulisati međusobne odnose generalnog distributera i distributera, generalnog distributera i korisnika, kao i distributera i korisnika. Primer su uslovi servisiranja, dodatni popusti, dobra i usluge koje mogu pružati generalni distributer i distributer.
1.7. Vlasnik domena www.momentpos.com (u daljem tekstu: Domen) je generalni distributer Programa i dužan je da se pridržava ovih Opštih uslova korišćenja.

 

2. DEFINICIJA PROGRAMA 

2.1. Moment poslovni program (u daljem tekstu: Program) je programsko rešenje za obradu podataka, njihovo sortiranje, korišćenje u matematičkim i logičkim operacijama i prikazivanje u raznim korisnički ugodnim i propisanim formama.
2.2. Program podrazumeva kako instalacionu datoteku, tako i sve datoteke koje su uključene ili izvedene iz nje, u skladu sa originalnim instrukcijama.
2.3. Osnovni i dopunski uslovi za instalaciju i korišćenje Programa, kao što su minimalni i optimalni hardverski i softverski uslovi, brzina internet veze i slično, definišu se posebnim aktom.
2.4. Program može da sadrži programe (softvere) ili upućuje na softvere na kojima prava imaju treća lica. Ovi softveri nisu deo Programa i predmet su posebnog ugovaranja korisnika sa nosiocem prava na njima (na primer: Microsoft Runtime za pokretanje Programa, Wings Fiskal za instalaciju upravljača (drajver, driver) za fiskalne uređaje, softveri za rezervne kopije i drugo).
2.5. Ugovori sa trećim licima mogu biti inkorporirani u Program, radi ugodnosti korisnika, ali nisu njegov deo.
2.6. Ukoliko Program upućuje na softvere trećih lica, može biti potrebna internet veza.
2.7. Podrška za Program ne uključuje podršku za softvere trećih lica, osim ukoliko to nije izričito predviđeno u ugovoru o licenciranju Programa.
2.8. Za sve aspekte korišćenja softvera trećih lica, korisnik je dužan da se obrati trećim licima, ukoliko suprotno nije izričito predviđeno u ugovoru o licenciranju Programa.

 

3. OGRANIČENJA

3.1. Ograničenja u korišćenju domena i Programa definisana su zakonom, drugim opštim aktima, autorskim i pravima intelektualne svojine autora i vlasnika domena.
3.2. Osim materijala i podatka koji su omogućeni posetiocu domena i korisniku, Ugovorom o licenciranju Programa i ugovorom zaključenim sa generalnim distributerom, zabranjeno je preuzimati ili snimati podatke na domen ili sa njim povezane memorijske uređaje.
3.3. Ukoliko posetom domena ili preuzimanjem Programa, bilo koje lice, slučajno dođe do podataka trećeg lica, dužno je da te podatke trajno obriše, a u skladu sa propisima o zaštiti podataka ličnosti.
3.4. Zaštita i čuvanje podataka korisnika ili trećih lica prestaje istekom roka 10 godina od njihovog nastanka na domenu. Istekom roka podaci se trajno brišu sa domena. Korisnik ili treće lice sa pravnim interesom (naslednik, sledbenik i slično) mogu podneti zahtev za njihovo arhiviranje i dostavu od strane distributera. Dostava ovih podataka se posebno ugovara, u skladu sa zakonom važećim u momentu sačinjavanja ugovora.
3.5. Korišćenje domena i Programa za dobijanje podataka o trećim licima, nije dozvoljeno, osim ukoliko ovi podaci nisu javno objavljeni.
3.6. Svaki pokušaj pristupu unutrašnjosti domena, koji nije odobren od strane vlasnika domena, biće momentalno odbijen i prosleđen državnim organima, zbog kriminalnih aktivnosti. Vlasnik domena ne odgovara za bilo kakvu štetu koja nastane po lica koja vrše neovlašćeni pristup, kao i po druga, na bilo koji način, povezana lica.

 

4. KORIŠĆENJE I IZMENE PROGRAMA, PROMENA NAČINA DOSTAVE PROGRAMA I DOMENA

4.1. Program je namenjen radu hotelijera, ugostitelja i trgovaca, ali se može koristiti i za druge, registrovane i zakonite delatnosti.
4.1.1. Upotreba Programa za neregistrovane i nezakonite delatnosti, pored drugih zakonskih posledica, predstavlja povredu autorskih prava i prava intelektualne svojine.
4.1.2. Za nesmetano i potpuno korišćenje Programa potrebna je internet veza sa domenom radi dobijanja obaveštenja i obaveznih i opcionih softverskih izmena i dopuna. Obavezne izmene i dopune Programa se, kao takve, definišu prilikom njihovog izdavanja od strane autora, posebnim aktom.
4.1.3. Opcione (neobavezne izmene i dopune) Programa dostavljaju se korisniku putem internet veze sa domenom nakon saglasnosti korisnika.
4.1.4. Načini dostavljanja se definišu ovim opštim uslovima i ne mogu se predvideti drugi načini dostave ugovorom o licenciranju ili drugim aktom.
4.1.5. Distributer, generalni distributer i autor Programa ne snose bilo kakvu odgovornost zbog nedostupnosti Domena, njegovih sadržaja, nedostupnosti distributera, generalnog distributera i autora za komunikaciju. Isto pravilo važi i za obustavu ili promenu načina distribucije uopšte, preko generalnog distributera ili distributera, kao i za prestanak podržanosti ili obustavu korišćenja Programa, a imajući u vidu besplatno korišćenje od 30 dana i vreme pretplate korisnika.

 

5. PODACI I PRISTUP RAČUNARU KORISNIKA

5.1.1. Deo podataka koje je korisnik u narudžbenici ili daljoj komunikaciji dostavio distributeru se inkorporiraju u Program. Sadržaj podataka se definiše u samom Programu i radi se samo o javnim podacima.
5.1.2. Podaci koje korisnik u narudžbenici ili daljoj komunikaciji dostavlja distributeru su javni, osim informacija o rezultatima poslovanja, koje se javno ne objavljuju. Naručilac može definisati i druge podatke, kao tajne, osim podataka od javnog značaja i podataka koji nisu već javno objavljeni.
5.1.3. Distributer, generalni distributer i autor su dužni da sve podatke o korisniku čuvaju i koriste isključivo u zakonite i poslovne svrhe.
5.1.4. Korisnik odgovara za tačnost, zakonitost i bezbednost podataka koje je pružio distributeru, generalnom distributeru i autoru, uz punu odgovornost i prema trećim licima.
5.1.5. Distributer, generalni distributer i autor ne smeju da vrše pristup računaru korisnika bez izričite saglasnosti korisnika.
5.1.6. Korisnik odgovara za ispravnost hardvera i softvera preko koga vrši posetu domenu i preuzimanje Programa, kao i za bezbednost veze.
5.1.7. Vlasnik domena i autor Programa ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja nastane po bilo koga, na bilo koji način, zbog posete domenu i preuzimanja Programa.

 

6. KOMUNIKACIJA DISTRIBUTERA I KORISNIKA

6.1. Komunikacija između distributera i naručioca se po pravilu vrši elektronskom poštom, ali i telefonski preko korisničkog servisa, kao i putem redovne pošte.
6.1.1. Ukoliko nije posebno predviđeno, komunikacija se odvija preko elektronske pošte, a preko registrovane adrese e-pošte korisnika, koju korisnik definiše u narudžbenici.
6.1.2. Korisnik odgovara za korišćenje registrovane adrese e-pošte, odnosno sve poruke i informacije koje budu zaprimljene sa ove adrese smatraće se da potiču od korisnika.
6.1.3. U važnim slučajevima, a naročito kada se može posumljati u identitet korisnika, komunikacija se odvija putem redovne pošte, a putem potpisanih i pečatom overenih pismena (zahtev za promenu ugovora, adrese e-pošte, pristup podacima i slično).
6.1.4. Nedostupnost distributera za komunikaciju, neuspešna komunikacija i slično, ne mogu ni na koji način dovesti do bilo kakve odgovornosti distributera, generalnog distributera ili autora.
6.1.5. Generalni distibuter može korisnicima omogućiti telefonski korisnički servis u vremenu od 09-17 časova (GMT +1). Distributer može omogućiti i poseban telefonski servis.

 

7. OSTALE ODREDBE

7.1. Zabranjen je izvoz Programa, bez pisane i zakonski overene saglasnosti autora! Program je u potpunosti namenjen tržištu Republike Srbije.
7.2. Svako korišćenje Programa van Republike Srbije je zabranjeno! Autor može odobriti korišćenje van Republike Srbije potpisanom i zakonski overenom izjavom. Strogo je zabranjeno dostavljanje lažnih podataka (PIB) radi korišćenja u inostranstvu.
7.3. Refundacija za uplaćena sredstva radi korišćenja Programa, može se izvršiti od strane distributera, ali samo za cele mesece pretplate, isključivo u slučaju potpune obustave rada Programa od strane distributera ili autora, osim ukoliko višim propisima, ovim opštim uslovima ili ugovorom o licenciranju nije predviđeno drugačije. Obustava rada Programa od strane korisnika ili trećeg lica, zbog promene opreme, podržanih softvera, nebezbednosti ili sporosti internet veze, prestanka poslovanja korisnika, neispravnosti opreme ili softvera, neovlašćenog pristupa, povrede ovih opštih uslova ili ugovora o licenciranju i drugo, ne mogu dovesti do refundacije, naknade štete ili bilo koje obaveze distributera, generalnog distributera i autora.
7.4. Korisnik je saglasan i upoznat sa svim odredbama ovih Opštih uslova, kako je to predviđeno članom 1.
7.5. Korisnik Programa i sadržaja domena prihvata isključivu jurisdikciju Republike Srbije i to Privrednog suda u Beogradu.